همایش سراسری نمایندگان فروش شرکت ایران رهجو، تابستان ۱۳۹۲، مرکز همایش های صدا و سیما